હેલોવીન પાર્ટી સાથે બાળ દિવસની ઉજવણી કરી

સુરત: હેલોવીન એ વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં દર વર્ષે 31મી ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવતો આનંદદાયક દિવસ છે. બાળકોને વિશ્વ અનુભવ મેળવવા સક્ષમ બનાવવા માટે તેને શાળા દ્વારા 14મી નવેમ્બર 2022ના રોજ ગોએન્કન્સ માટે બાળ દિવસ સાથે જોડીને હેલોવીન પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર પરિસરને હેલોવીન થીમમાં શણગારવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં પ્લેગ્રુપ વિભાગના માતાપિતાને આમંત્રિત કરવામાં […]

Continue Reading