કિરણ હોસ્પિટલ ફેઝ-2નો ઉદઘાટન સમારોહ

કિરણ હોસ્પિટલના પ્રથમ તબક્કાનું લોકાર્પણ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું માનવતાવાદી રક્તદાતાઓના સન્માનમાં કિરણ હોસ્પિટલના ફેઝ-2નું ઉદ્ઘાટન 22મી જાન્યુઆરી 2023ના રોજ કરવામાં આવશે.  જે રક્તદાતાઓએ બે કરતા વધુ વખત રક્તદાન કર્યું છે તેઓએ 15 જાન્યુઆરી, 2023 સુધીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે.  રજીસ્ટર્ડ રક્તદાતાઓ બનાવવામાં આવશે જેમાંથી 3 ભાઈઓ અને 3 […]

Continue Reading